Contact Us

Name

Email *

Message *

Thursday, 20 December 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 55


தாண்டவமாடும் தயாபரன் | The merciful dancer


आद्यायामिततेजसे श्रुतिपदैर्वेद्याय साध्याय ते
विद्यानन्दमयात्मने त्रिजगतः संरक्षणोद्योगिने ।
ध्येयायाखिलयोगिभिः सुरगणैर्गेयाय मायाविने
सम्यक्ताण्डवसंभ्रमाय जटिने सेयं नतिः शंभवे ॥ ५५॥

Sunday, 16 December 2018

திருவெம்பாவை tiruvempAvai

ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் கோயில் - திருவண்ணாமலை 
தொல்லை யிரும்பிறவி சூழும் தளை நீக்கி
அல்லல் அறுத்து ஆனந்தம் ஆக்கியதே
எல்லை மருவா நெறியளிக்கும் வாதவூர்
எங்கோன் திருவாசகம் என்னும் தேன்.
அருள் வடிவானது இறை, அன்பின் திருஉருவம் இறை, சிந்திக்குந்தோறும் தெவிட்டாத அமுது இறை. இந்த இறையை ஏத்தி வழிபடுவதுதான் மானிடப் பிறவியின் உயர்வு ஏற்றம் எல்லாம். அதுவும், மகளிர் வழிபாடே தனி. இறையை சக்தியாகப் பார்க்கின்ற பொழுது தமக்கும் அதற்கும் ஒரு தொடர்பு உண்டு என்பதை மகளிர் உணர்கின்றார்கள். இந்த உணர்ச்சியின் அடிப்படையில் எழுந்த ஒளிக்கதிர்தான் திருவெம்பாவை.

Thursday, 6 December 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 100


Beneficial Results: 
ஸகல ஸித்தி All round success, freedom from diseases and accomplishment of all desires.
Retrieving lost property, gaining control of belongings and contentment

प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविधिः
सुधासूतेश्चन्द्रोपलजललवैरर्घ्यरचना ।
स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणं
त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम् ॥ १००॥

Tuesday, 4 December 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 54


மாலை வேளையில் மயக்கும் நடனம் | Mesmerising dance in the evening


सन्ध्याघर्मदिनात्ययो हरिकराघातप्रभूतानक-
ध्वानो वारिदगर्जितं दिविषदां दृष्टिच्छटा चञ्चला ।
भक्तानां परितोषबाष्पविततिर्वृष्टिर्मयूरी शिवा
यस्मिन्नुज्ज्वलताण्डवं विजयते तं नीलकण्ठं भजे ॥ ५४॥

Friday, 23 November 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 99


Beneficial Results: 
பேரின்பம் Bliss
Getting valor, happiness and God's grace.
All kinds of enjoyments, attractive looks and the grace of God.

सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिसपत्नो विहरते
रतेः पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा ।
चिरं जीवन्नेव क्षपितपशुपाशव्यतिकरः
परानन्दाभिख्यम् रसयति रसं त्वद्भजनवान् ॥ ९९॥

Tuesday, 20 November 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 53


மயிலும் மகேசனும் | Peacock and Lord Shiva


आकाशेन शिखी समस्तफणिनां नेत्रा कलापी नता-
ऽनुग्राहिप्रणवोपदेशनिनदैः केकीति यो गीयते ।
श्यामां शैलसमुद्भवां घनरुचिं दृष्ट्वा नटन्तं मुदा
वेदान्तोपवने विहाररसिकं तं नीलकण्ठं भजे ॥ ५३॥

Wednesday, 7 November 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 98


Beneficial Results: 
வாக் ஸித்தி Mastery over words
Eloquence, magnetic speech, creative prowess and great knowledge.
Virility and divine knowledge for men, pregnancy for women desirous of children.

कदा काले मातः कथय कलितालक्तकरसं
पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्णेजनजलम् ।
प्रकृत्या मूकानामपि च कविताकारणतया
कदा धत्ते वाणीमुखकमलताम्बूलरसताम् ॥ ९८॥

Monday, 5 November 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 52


மேகமும் சிவபெருமானும் | Cloud and Lord Shiva


कारुण्यामृतवर्षिणं घनविपद्ग्रीष्मच्छिदाकर्मठं
विद्यासस्यफलोदयाय सुमनःसंसेव्यमिच्छाकृतिम् ।
नृत्यद्भक्तमयूरमद्रिनिलयं चञ्चज्जटामण्डलं
शंभो वाञ्छति नीलकन्धर सदा त्वां मे मनश्चातकः ॥ ५२॥

Wednesday, 24 October 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 97


Beneficial Results: 
ஜீவன் முக்தி Jivan Mukti
Leadership, great physical strength.
Erudition, youthful energy and appearance, robust body.

गिरामाहुर्देवीं द्रुहिणगृहिणीमागमविदो
हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनयाम् ।
तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिःसीममहिमा
महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषि ॥ ९७॥

Monday, 22 October 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 51


வண்டும் சிவபெருமானும் | Bee and Lord Shiva


भृंगीच्छानटनोत्कटः करमदिग्राही स्फुरन्माधवा-
ह्लादो नादयुतो महासितवपुः पञ्चेषुणा चादृतः ।
सत्पक्षः सुमनोवनेषु स पुनः साक्षान्मदीये मनो-
राजीवे भ्रमराधिपो विहरतां श्रीशैलवासी विभु: ॥ ५१ ॥

Monday, 8 October 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 96


Beneficial Results: 
ஸரஸ்வதி கடாக்ஷம்; லக்ஷ்மீ கடாக்ஷம் Attainment of knowledge and wealth
Healing of long-standing wounds, peace of mind, influence over others. Women can attain loving spouse, strengthening marital relationships.

कलत्रं वैधात्रं कतिकति भजन्ते न कवयः
श्रियो देव्याः को वा न भवति पतिः कैरपि धनैः ।
महादेवं हित्वा तव सति सतीनामचरमे
कुचाभ्यामासङ्गः कुरवकतरोरप्यसुलभः ॥ ९६॥

Saturday, 6 October 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 50


மல்லிகையும் சிவபெருமானும் | Jasmine and Lord Shiva


सन्ध्यारंभविजृम्भितं श्रुतिशिरस्थानान्तराधिष्ठितं
सप्रेमभ्रमराभिराममसकृत् सद्वासनाशोभितम् ।
भोगीन्द्राभरणं समस्तसुमनःपूज्यं गुणाविष्कृतं
सेवे श्रीगिरिमल्लिकार्जुनमहालिङ्गं शिवालिङ्गितं ॥ ५०॥

Monday, 24 September 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 95


Beneficial Results: 
இஷ்ட ப்ராப்தி Getting of all desires.
Relief from debts and sins, cure of nervous debility, gift of poesy.

पुरारातेरन्तःपुरमसि ततस्त्वच्चरणयोः
सपर्यामर्यादा तरलकरणानामसुलभा ।
तथा ह्येते नीताः शतमखमुखाः सिद्धिमतुलां
तव द्वारोपान्तस्थितिभिरणिमाद्याभिरमराः ॥ ९५॥

Saturday, 22 September 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 49


பக்தியால் விளையும் முக்திக் கனி | The fruit of bhakti


आनन्दामृतपूरिता हरपदाम्भोजालवालोद्यता
स्थैर्योपघ्नमुपेत्य भक्तिलतिका शाखोपशाखान्विता ।
उच्छैर्मानसकायमानपटलीमाक्रम्य निष्कल्मषा
नित्याभीष्टफलप्रदा भवतु मे सत्कर्मसंवर्धिता ॥ ४९॥

Sunday, 9 September 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 94


Beneficial Results: 
மோக்ஷ ப்ராப்தி Moksha (Liberation). Getting great renown.
Ideal sloka for people born during waning moon period. Clears misunderstandings, blames, public scandals etc. Also suitable for reviving closed chapters (business/personal). Face becomes radiant.

कलङ्कः कस्तूरी रजनिकरबिम्बं जलमयं
कलाभिः कर्पूरैर्मरकतकरण्डं निबिडितम् ।
अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरं
विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते ॥ ९४॥

Friday, 7 September 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 48


சிவத்தியானமாகிய நீர் நிலை | The pool of Siva dhyanam


नित्यानन्दरसालयं सुरमुनिस्वान्ताम्बुजाताश्रयं
स्वच्छं सद्द्विजसेवितं कलुषहृत्सद्वासनाविष्कृतम् ।
शंभुध्यानसरोवरं व्रज मनो हंसावतंस स्थिरं
किं क्षुद्राश्रयपल्वलभ्रमणसंजातश्रमं प्राप्स्यसि ॥ ४८॥

Wednesday, 5 September 2018

Aja (Annada) Ekadasi


Sri Yudhisthira Maharaja said, "Oh Janardana, protector of all living entities, please tell me the name of the Ekadasi that occurs during the dark fortnight of the month of Bhadrapada (August-September).

"The Supreme Lord, Sri Krishna, then replied, "Oh King, hear Me attentively. The name of this sin-removing, sacred Ekadasi is Aja. Any person who fasts completely on this day and worships Hrishikesha, the master of the senses, becomes free of all reactions to his sins. Even one who simply hears about this Ekadasi is freed from his past sins. Oh King, there is no better day than this in all the earthly and heavenly worlds. This is true without a doubt. 

"There once lived a famous king named Harishchandra, who was the emperor of the world and a person of great truth and integrity. His wife's name was Chandramati, and he had a son named Lohitashva. By the force of destiny, however, Harishchandra lost his great kingdom and sold his wife and son. The pious king himself became a menial servant of a dog-eater, who made him guard a crematorium. Yet even while doing such menial service, he did not forsake his truthfulness and good character, just as soma-rasa, even when mixed with some other liquid, does not lose its ability to bestow immortality. 

"The king passed many years in this condition. Then one day he sadly thought, 'What shall I do? Where shall I go? How can I be delivered from this plight?' In this way he drowned in an ocean of anxiety and sorrow. 

"One day a great sage happened by, and when the king saw him he happily thought, 'Ah, Lord Brahma has created brahmins just to help others.' Harishchandra paid his respectful obeisances to the sage, whose name was Gautama Muni. With joined palms the king stood before Gautama Muni and narrated his pitiful story. Gautama Muni was astonished to hear the king's tale of woe. He thought, 'How has this mighty king been reduced to collecting clothes from the dead?' Gautama Muni became very much compassionate toward Harishchandra and instructed him on the process of fasting for purification. 

"Gautama Muni said, 'Oh king, during the dark fortnight of the month of Bhadrapada there occurs an especially meritorious Ekadasi named Aja (Annada), which removes all sins. Indeed, this Ekadasi is so auspicious that if you simply fast on that day and perform no other austerity, all your sins will be nullified. By your good fortune it is coming in just seven days. So I urge you to fast on this day and remain awake through the night. If you do so, all the reactions of your past sins will come to an end. Oh Harishchandra, I have come here because of your past pious deeds. Now, all good fortune to you in the future!' So saying, the great sage Sri Gautama Muni immediately disappeared from his vision. 

"King Harishchandra followed Gautama Muni's instructions concerning fasting on the sacred day of Aja Ekadasi. Oh Maharaja Yudhisthira, because the king fasted on that day, the reactions to his previous sins were completely destroyed at once. Oh lion among kings, just see the influence of this Ekadasi fast! It immediately vanquishes whatever miseries one may be suffering as a result of past karmic sinful activities. 

Thus all Harishchandra's miseries were relieved. Just by the power of this wonderful Ekadasi, he was reunited with his wife and son, who had died but were now revived. In the heavenly regions the devas (demigods) began beating on their celestial kettledrums and showering down flowers upon Harishchandra, his queen, and their son. By the blessings of the Ekadasi fast, he regained his kingdom without difficulty. 

Moreover, when King Harishchandra left the planet, his relatives and all his subjects too, went with him to the spiritual world. "Oh Pandava, whoever fasts on Aja Ekadasi is surely freed from all his sins and ascends to the spiritual world. And whosoever hears and studies the glories of this Ekadasi achieves the merit gained by performing a horse sacrifice." 

Thus ends the narration of the glories of Bhadrapada-krishna Ekadasi, or Aja Ekadasi, from the Brahma-vaivarta Purana.


Courtesy: https://iskcondesiretree.com/page/aja-annada-ekadasi

Saturday, 25 August 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 93


Beneficial Results: 
மனோரத சித்தி Fulfillment of desires.
Happiness, contentment, sound health and prosperity.

अराला केशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते
शिरीषाभा चित्ते दृषदुपलशोभा कुचतटे ।
भृशं तन्वी मध्ये पृथुरुरसिजारोहविषये
जगत्त्रातुं शम्भोर्जयति करुणा काचिदरुणा ॥ ९३॥

Thursday, 23 August 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 47


இதயமாகிய பூந்தோட்டம் | Garden of the heart


शंभुध्यानवसन्तसंगिनि हृदारामेऽघजीर्णच्छदाः
स्रस्ता भक्तिलताच्छटा विलसिताः पुण्यप्रवालश्रिताः ।
दीप्यन्ते गुणकोरका जपवचःपुष्पाणि सद्वासना
ज्ञानानन्दसुधामरन्दलहरी संवित्फलाभ्युन्नतिः ॥ ४७॥

Saturday, 11 August 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 92


Beneficial Results: 
ஆளும் திறமை Ability to rule
Recovery of lost property, getting large estates and vast knowledge.
Support and patronage in high circles. Easy and lucky life.

गतास्ते मञ्चत्वं द्रुहिणहरिरुद्रेश्वरभृतः
शिवः स्वच्छच्छायाघटितकपटप्रच्छदपटः ।
त्वदीयानां भासां प्रतिफलनरागारुणतया
शरीरी शृङ्गारो रस इव दृशां दोग्धि कुतुकम् ॥ ९२॥

Thursday, 9 August 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 46


மனம் என்னும் அன்னப்பறவை | Swan of the mind


आकीर्णे नखराजिकान्तिविभवैरुद्यत्सुधावैभवै-
राधौतेपि च पद्मरागललिते हंसव्रजैराश्रिते ।
नित्यं भक्तिवधूगणैश्च रहसि स्वेच्छाविहारं कुरु
स्थित्वा मानसराजहंस गिरिजानाथाङ्घ्रिसौधान्तरे ॥ ४६॥

Friday, 27 July 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 91


Beneficial Results: 
பூமி லாபம்; தன லாபம் Buying of lands, obtaining riches, contact with great men and scholars. Patronage and mass support.

पदन्यासक्रीडापरिचयमिवारब्धुमनसः 
स्खलन्तस्ते खेलं भवनकलहंसा न जहति । 
अतस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररणित- 
च्छलादाचक्षाणं चरणकमलं चारुचरिते ॥ ९१॥

Wednesday, 25 July 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 45


மனம் என்னும் மாயப் பறவை | The magic bird called the mind


छन्दःशाखिशिखान्वितैर्द्विजवरैः संसेविते शाश्वते
सौख्यापादिनि खेदभेदिनि सुधासारैः फलैर्दीपिते ।
चेतःपक्षिशिखामणे त्यज वृथासंचारमन्यैरलं
नित्यं शंकरपादपद्मयुगलीनीडे विहारं कुरु ॥ ४५॥

Thursday, 12 July 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 90


Beneficial Results: 
துர்மந்திரச் சேதனம் Removal of charms and enchantments by enemies, dispel poverty.
Patronage of high society, gains influence, control of senses.

ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमाशानुसदृशी-
ममन्दं सौन्दर्यप्रकरमकरन्दम् विकिरति ।
तवास्मिन् मन्दारस्तबकसुभगे यातु चरणे
निमज्जन्मज्जीवः करणचरणः षट्चरणताम् ॥ ९०॥

Tuesday, 10 July 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 44


சிவனும் சிங்கமும் | Shiva and The Lion


करलग्नमृगः करीन्द्रभङ्गो
घनशार्दूलविखण्डनोऽस्तजन्तुः ।
गिरिशो विशदाकृतिश्च चेतः-
कुहरे पञ्चमुखोस्ति मे कुतो भीः ॥ ४४॥

Wednesday, 27 June 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 89


Beneficial Results: 
ஸகலரோக நிவ்ருத்தி Relief from all diseases.
Physical Strength. Prayer to Chandi, materialization of wishes.

नखैर्नाकस्त्रीणां करकमलसंकोचशशिभि-
स्तरूणां दिव्यानां हसत इव ते चण्डि चरणौ ।
फलानि स्वःस्थेभ्यः किसलयकराग्रेण ददतां
दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमह्नाय ददतौ ॥ ८९॥

Monday, 25 June 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 43


மனம் எனும் வனம் | Forest of the mind


मा गच्छ त्वमितस्ततो गिरिश भो मय्येव वासं कुरु
स्वामिन्नादिकिरात मामकमनःकान्तारसीमान्तरे ।
वर्तन्ते बहुशो मृगा मदजुषो मात्सर्यमोहादय-
स्तान् हत्वा मृगयाविनोदरुचितालाभं च सम्प्राप्स्यसि ॥ ४३॥

Wednesday, 13 June 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 88


Beneficial Results: 
ஸர்வதுக்க நிவ்ருத்தி Freedom from all troubles.
Charming wild animals, Great fame and prosperity, enhances creativity, controls brutal force.

पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां
कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलाम् ।
कथं वा बाहुभ्यामुपयमनकाले पुरभिदा
यदादाय न्यस्तं दृषदि दयमानेन मनसा ॥ ८८॥

Monday, 11 June 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 42


மனம் எனும் கோட்டை | Fortress of the mind


गाम्भीर्यं परिखापदं घनधृतिः प्राकार उद्यद्गुण-
स्तोमश्चाप्तबलं घनेन्द्रियचयो द्वाराणि देहे स्थितः ।
विद्यावस्तुसमृद्धिरित्यखिलसामग्रीसमेते सदा
दुर्गातिप्रियदेव मामकमनोदुर्गे निवासं कुरु ॥ ४२॥

Tuesday, 29 May 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 87


Beneficial Results: 
செல்வச் செழிப்பு Accumulation of riches and jewellery.
Charming serpents, power to plan, to foresee things and get vast wealth.

हिमानीहन्तव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ
निशायां निद्राणं निशि चरमभागे च विशदौ ।
वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमतिसृजन्तौ समयिनां
सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चित्रमिह किम् ॥ ८७॥

Sunday, 27 May 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 41


ஐம்புலன்களுக்கும் ஆணையிடுவாயாக | Command the five senses


पापोत्पातविमोचनाय रुचिरैश्वर्याय मृत्युंजय
स्तोत्रध्याननतिप्रदक्षिणसपर्यालोकनाकर्णने ।
जिह्वाचित्तशिरोङ्घ्रिहस्तनयनश्रोत्रैरहं प्रार्थितो 
मामाज्ञापय तन्निरूपय मुहुर्मामेव मा मेऽवचः ॥ ४१॥

Tuesday, 15 May 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 86


Beneficial Results: 
சத்ரு ஜெயம் Subduing enemies
Warding off evil spirits, obtaining power and strength.
Gaining strength and infrastructure to attack and subdue enemies.

मृषा कृत्वा गोत्रस्खलनमथ वैलक्ष्यनमितं
ललाटे भर्तारं चरणकमले ताडयति ते ।
चिरादन्तःशल्यं दहनकृतमुन्मूलितवता
तुलाकोटिक्वाणैः किलिकिलितमीशानरिपुणा ॥ ८६॥

Sunday, 13 May 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 40


பக்திப் பயிர் | The crop of devotion


धीयन्त्रेण वचोघटेन कविताकुल्योपकुल्याक्रमै-
रानीतैश्च सदाशिवस्य चरिताम्भोराशिदिव्यामृतैः ।
हृत्केदारयुताश्च भक्तिकलमाः साफल्यमातन्वते
दुर्भिक्षान् मम सेवकस्य भगवन् विश्वेश भीतिः कुतः ॥ ४०॥

Sunday, 29 April 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 85


Beneficial Results: 
துஷ்ட சக்திகள் விலக Deliverance from the hold of evil spirits.
Relief from binding situations and people. Ability to bring about quick changes. Attainment of devotion to Devi.

नमोवाकं ब्रूमो नयनरमणीयाय पदयो-
स्तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिरसालक्तकवते ।
असूयत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते
पशूनामीशानः प्रमदवनकङ्केलितरवे ॥ ८५॥

Friday, 27 April 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 39


ஈசனின் அருளாட்சி | Graceful regime of Eshwara


धर्मो मे चतुरङ्घ्रिकः सुचरितः पापं विनाशं गतं
कामक्रोधमदादयो विगलिताः कालाः सुखाविष्कृताः ।
ज्ञानानन्दमहौषधिः सुफलिता कैवल्यनाथे सदा 
मान्ये मानसपुण्डरीकनगरे राजावतंसे स्थिते ॥ ३९॥

Sunday, 15 April 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 84


Beneficial Results: 
ஜீவன்முக்தி Liberation.
Activation of muladhara and swadhishtana chakra. Purification and elevation.
Power of mesmerism and transmigration into other bodies, ability to cure illness of others.

श्रुतीनां मूर्धानो दधति तव यौ शेखरतया
ममाप्येतौ मातः शिरसि दयया धेहि चरणौ ।
ययोः पाद्यं पाथः पशुपतिजटाजूटतटिनी 
ययोर्लाक्षालक्ष्मीररुणहरिचूडामणिरुचिः ॥ ८४॥

Friday, 13 April 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 38


சிவனும் சந்திரனும் | Shiva and Chandra


प्राक्पुण्याचलमार्गदर्शितसुधामूर्तिःप्रसन्नः शिवः
सोमः सद्गुणसेवितो मृगधरः पूर्णस्तमोमोचकः ।
चेतः पुष्करलक्षितो भवति चेदानन्दपाथोनिधिः
प्रागल्भ्येन विजृम्भते सुमनसां वृत्तिस्तदा जायते ॥ ३८॥

Saturday, 31 March 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 83


Beneficial Results: 
எதிரிகள் அடிபணிய Subduing enemies.
Obtaining power to fight against large groups of enemies and to emerge victorious.

पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भौ गिरिसुते
निषङ्गौ जङ्घे ते विषमविशिखो बाढमकृत ।
यदग्रे दृश्यन्ते दशशरफलाः पादयुगली-
नखाग्रच्छद्मानः सुरमकुटशाणैकनिशिताः ॥ ८३॥

Thursday, 29 March 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 37


அம்ருத மதனம் | Churning of Nectar


आम्नायाम्बुधिमादरेण सुमनस्संघाः समुद्यन्मनो
मन्थानं दृढभक्तिरज्जुसहितं कृत्वा मथित्वा ततः ।
सोमं कल्पतरुं सुपर्वसुरभिं चिन्तामणिं धीमतां
नित्यानन्दसुधां निरन्तररमासौभाग्यमातन्वते ॥ ३७॥

Saturday, 17 March 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 82


Beneficial Results: 
குறைவற்ற செல்வம் Abundant wealth, great prosperity.
Skills to float on water, ownership of mines and vast wealth.

करीन्द्राणां शुण्डान् कनककदलीकाण्डपटली-
मुभाभ्यामूरुभ्यामुभयमपि निर्जित्य भवती ।
सुवृत्ताभ्यां पत्युः प्रणतिकठिनाभ्यां गिरिसुते
विधिज्ञ्ये जानुभ्यां विबुधकरिकुम्भद्वयमसि ॥ ८२॥

Wednesday, 14 March 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 36


தேகமாகிய தேவாலயத்திற்கு புண்யாஹவாசனம்| Purifying the body (Temple)


भक्तो भक्तिगुणावृते मुदमृतापूर्णे प्रसन्ने मनः
कुम्भे साम्ब तवाङ्घ्रिपल्लवयुगं संस्थाप्य संवित्फलम् ।
सत्वं मन्त्रमुदीरयन्निजशरीरागारशुद्धिं वहन् 
पुण्याहं प्रकटीकरोमि रुचिरं कल्याणमापादयन् ॥ ३६॥

Thursday, 1 March 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 81


Beneficial Results: 
ஆதிக்கம் மற்றும் அதிகாரம் Domination and authority.
Power to float on fire, freedom from fire accidents. Suitable for propitiating the planet Jupiter.

गुरुत्वं विस्तारं क्षितिधरपतिः पार्वति निजा-
न्नितम्बादाच्छिद्य त्वयि हरणरूपेण निदधे ।
अतस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषां वसुमतीं
नितम्बप्राग्भारः स्थगयति लघुत्वं नयति च ॥ ८१॥

Sri Lalitha Devi Jayanthi

Sri Lalithambika - Thirumeeyachur, TN.

When Masi month, Pournami and Maga nakshaktra fall on the same day, it is Sri Lalitha Devi Jayanthi. This day is when both Surya from his son Saneeswara's house Kumba rasi and Chandra from Surya's house Simha rasi, have a straight seventh vision.

In Srividya upasana, ambal is worshiped in ten forms namely, 

 1. Tara
 2. Matangi
 3. Bagalamukhi
 4. Chinnamasta
 5. Dumavati
 6. Bhuvaneswari
 7. Kali
 8. Tripura Bhairavi
 9. Kamala
 10. Lalitha

Of this, Sri Lalitha (Tripura Sundari) avatar happened on the evening of Maga masa Pournami Tithi which is celebrated as Sri Lalitha Jayanthi. 

Worship of Sri Lalitha Jayanthi


 • Dress Devi's vigraha or picture with sandal paste, kumkum and flowers.
 • Worship Devi by chanting Sri Lalitha Trishati, Sri Lalitha ashtothram.
 • Offer Devi sweet pongal as neivedhyam/
 • Offer Tamboolam (beetal leaf and nuts) to a minimum of nine suvasinis (sumangali family women).
 • In the evening after sunset, drenched in pournami moon rays, do Sri Lalitha Sahasranama parayanam.
 • Those who do not know Sri Lalitha Sahasranamam can do parayanam of Soundarya Lahari or Abhirami Andhadhi.

Worshiper is blessed with a long and healthy life with all sowbhagyamsThis article is translated from 'Vaithika Sri' (Tamil magazine).

Tuesday, 27 February 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 35


அந்தரங்கத்தில் உள்ளவனுக்கு அறிவித்தல் எதற்கு?| Why notify the one who is intimate


योगक्षेमधुरंधरस्य सकलश्रेयःप्रदोद्योगिनो
दृष्टादृष्टमतोपदेशकृतिनो बाह्यान्तरव्यापिनः ।
सर्वज्ञस्य दयाकरस्य भवतः किं वेदितव्यं मया
शंभो त्वं परमान्तरङ्ग इति मे चित्ते स्मराम्यन्वहम् ॥ ३५॥

Thursday, 15 February 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 80


Beneficial Results: 
ஸர்வஜன மோஹம் Rejuvenation, great health.
Attainment of magical powers, success in betting, handsome personality.

कुचौ सद्यःस्विद्यत्तटघटितकूर्पासभिदुरौ
कषन्तौ दोर्मूले कनककलशाभौ कलयता ।
तव त्रातुं भङ्गादलमिति वलग्नं तनुभुवा
त्रिधा नद्धं देवि त्रिवलि लवलीवल्लिभिरिव ॥ ८०॥

Tuesday, 13 February 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 34


கால காலன் | Mrityu for Yama


किं ब्रूमस्तव साहसं पशुपते कस्यास्ति शंभो भव-
द्धैर्यं चेदृशमात्मनः स्थितिरियं चान्यैः कथं लभ्यते ।
भ्रश्यद्देवगणं त्रसन्मुनिगणं नश्यत्प्रपञ्चं लयं
पश्यन्निर्भय एक एव विहरत्यानन्दसान्द्रो भवान् ॥ ३४॥

Monday, 12 February 2018

Vibhuti (Sacred Ash) திருநீறுPure Gomaya Vibhuti


As per age-old practice, Vibhuti is made out of pure Gomaya (cow dung) of Indian breed cows in a Vaidik mode during the annual Maha Shivaratri festival. In what is typically described as Shivaratri Muttan, the cow dung cakes are prepared - dried and placed in layers of hay, karukkai (paddy without rice) and Varatti (cow dung cakes) in a formation resembling a Shivalingam. On the morning of Shivaratri, Ganapathy Puja and Viraja Homam as mentioned in "Bhasmajaloupanishad" are performed by Vaidiks and the Agni is lit. It takes about 10 days for the cow dung cakes to burn fully and become Vibhuti.

Wednesday, 31 January 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 79


Beneficial Results: 
ஸர்வஜன மோஹம் Power to entice.
Ability to revive closed issues/business. Mastery in jugglery and mesmerism.


निसर्गक्षीणस्य स्तनतटभरेण क्लमजुषो
नमन्मूर्तेर्नारीतिलक शनकैस्त्रुट्यत इव ।
चिरं ते मध्यस्य त्रुटिततटिनीतीरतरुणा
समावस्थास्थेम्नो भवतु कुशलं शैलतनये ॥ ७९॥

Monday, 29 January 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 33


பக்தியே முக்தி | Bhakti is mukti


नालं वा सकृदेव देव भवतः सेवा नतिर्वा नुतिः
पूजा वा स्मरणं कथाश्रवणमप्यालोकनं मादृशाम् ।
स्वामिन्नस्थिरदेवतानुसरणायासेन किं लभ्यते
का वा मुक्तिरितः कुतो भवति चेत् किं प्रार्थनीयं तदा ॥ ३३॥

Tuesday, 23 January 2018

Ratha Saptami


Religious significance


Ratha Saptami or Magha Saptami marks the seventh day following the Sun’s northerly movement (Uttarayana) of vernal equinox starting from Capricorn (Makara). It is symbolically represented in the form of the Sun God Surya turning his Ratha (Chariot) drawn by seven horses, with Aruna as the charioteer, towards the northern hemisphere, in a north-easterly direction. The symbolic significance of the ratha and the seven horses reigned to it is that it represents the seven colours of the rainbow. The seven horses are also said to represent the seven days of a week starting with Sunday, the day of Sun god Surya. The chariot has 12 wheels, which represents the 12 signs (each of 30 degrees) of the Zodiac (360 degrees) and constituting a full year, named Samvatsara. The Sun’s own house is Leo (Simha) and he moves from one house to the next every month and the total cycle takes 365 days to complete. The Ratha Saptami festival seeks the benevolent cosmic spread of energy and light from the Sun God.