Contact Us

Name

Email *

Message *

Wednesday, 24 October 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 97


Beneficial Results: 
ஜீவன் முக்தி Jivan Mukti
Leadership, great physical strength.
Erudition, youthful energy and appearance, robust body.

गिरामाहुर्देवीं द्रुहिणगृहिणीमागमविदो
हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनयाम् ।
तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिःसीममहिमा
महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषि ॥ ९७॥

Monday, 22 October 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 51


வண்டும் சிவபெருமானும் | Bee and Lord Shiva


भृंगीच्छानटनोत्कटः करमदिग्राही स्फुरन्माधवा-
ह्लादो नादयुतो महासितवपुः पञ्चेषुणा चादृतः ।
सत्पक्षः सुमनोवनेषु स पुनः साक्षान्मदीये मनो-
राजीवे भ्रमराधिपो विहरतां श्रीशैलवासी विभु: ॥ ५१ ॥

Monday, 8 October 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 96


Beneficial Results: 
ஸரஸ்வதி கடாக்ஷம்; லக்ஷ்மீ கடாக்ஷம் Attainment of knowledge and wealth
Healing of long-standing wounds, peace of mind, influence over others. Women can attain loving spouse, strengthening marital relationships.

कलत्रं वैधात्रं कतिकति भजन्ते न कवयः
श्रियो देव्याः को वा न भवति पतिः कैरपि धनैः ।
महादेवं हित्वा तव सति सतीनामचरमे
कुचाभ्यामासङ्गः कुरवकतरोरप्यसुलभः ॥ ९६॥

Saturday, 6 October 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 50


மல்லிகையும் சிவபெருமானும் | Jasmine and Lord Shiva


सन्ध्यारंभविजृम्भितं श्रुतिशिरस्थानान्तराधिष्ठितं
सप्रेमभ्रमराभिराममसकृत् सद्वासनाशोभितम् ।
भोगीन्द्राभरणं समस्तसुमनःपूज्यं गुणाविष्कृतं
सेवे श्रीगिरिमल्लिकार्जुनमहालिङ्गं शिवालिङ्गितं ॥ ५०॥