Contact Us

Name

Email *

Message *

Wednesday, 7 November 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 98


Beneficial Results: 
வாக் ஸித்தி Mastery over words
Eloquence, magnetic speech, creative prowess and great knowledge.
Virility and divine knowledge for men, pregnancy for women desirous of children.

कदा काले मातः कथय कलितालक्तकरसं
पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्णेजनजलम् ।
प्रकृत्या मूकानामपि च कविताकारणतया
कदा धत्ते वाणीमुखकमलताम्बूलरसताम् ॥ ९८॥

Monday, 5 November 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 52


மேகமும் சிவபெருமானும் | Cloud and Lord Shiva


कारुण्यामृतवर्षिणं घनविपद्ग्रीष्मच्छिदाकर्मठं
विद्यासस्यफलोदयाय सुमनःसंसेव्यमिच्छाकृतिम् ।
नृत्यद्भक्तमयूरमद्रिनिलयं चञ्चज्जटामण्डलं
शंभो वाञ्छति नीलकन्धर सदा त्वां मे मनश्चातकः ॥ ५२॥

Wednesday, 24 October 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 97


Beneficial Results: 
ஜீவன் முக்தி Jivan Mukti
Leadership, great physical strength.
Erudition, youthful energy and appearance, robust body.

गिरामाहुर्देवीं द्रुहिणगृहिणीमागमविदो
हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनयाम् ।
तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिःसीममहिमा
महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषि ॥ ९७॥