Contact Us

Name

Email *

Message *

Thursday, 12 July 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 90


Beneficial Results: 
துர்மந்திரச் சேதனம் Removal of charms and enchantments by enemies, dispel poverty.
Patronage of high society, gains influence, control of senses.

ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमाशानुसदृशी-
ममन्दं सौन्दर्यप्रकरमकरन्दम् विकिरति ।
तवास्मिन् मन्दारस्तबकसुभगे यातु चरणे
निमज्जन्मज्जीवः करणचरणः षट्चरणताम् ॥ ९०॥

Tuesday, 10 July 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 44


சிவனும் சிங்கமும் | Shiva and The Lion


करलग्नमृगः करीन्द्रभङ्गो
घनशार्दूलविखण्डनोऽस्तजन्तुः ।
गिरिशो विशदाकृतिश्च चेतः-
कुहरे पञ्चमुखोस्ति मे कुतो भीः ॥ ४४॥

Wednesday, 27 June 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 89


Beneficial Results: 
ஸகலரோக நிவ்ருத்தி Relief from all diseases.
Physical Strength. Prayer to Chandi, materialization of wishes.

नखैर्नाकस्त्रीणां करकमलसंकोचशशिभि-
स्तरूणां दिव्यानां हसत इव ते चण्डि चरणौ ।
फलानि स्वःस्थेभ्यः किसलयकराग्रेण ददतां
दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमह्नाय ददतौ ॥ ८९॥