Contact Us

Name

Email *

Message *

Wednesday, 27 June 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 89


Beneficial Results: 
ஸகலரோக நிவ்ருத்தி Relief from all diseases.
Physical Strength. Prayer to Chandi, materialization of wishes.

नखैर्नाकस्त्रीणां करकमलसंकोचशशिभि-
स्तरूणां दिव्यानां हसत इव ते चण्डि चरणौ ।
फलानि स्वःस्थेभ्यः किसलयकराग्रेण ददतां
दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमह्नाय ददतौ ॥ ८९॥

Monday, 25 June 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 43


மனம் எனும் வனம் | Forest of the mind


मा गच्छ त्वमितस्ततो गिरिश भो मय्येव वासं कुरु
स्वामिन्नादिकिरात मामकमनःकान्तारसीमान्तरे ।
वर्तन्ते बहुशो मृगा मदजुषो मात्सर्यमोहादय-
स्तान् हत्वा मृगयाविनोदरुचितालाभं च सम्प्राप्स्यसि ॥ ४३॥

Wednesday, 13 June 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 88


Beneficial Results: 
ஸர்வதுக்க நிவ்ருத்தி Freedom from all troubles.
Charming wild animals, Great fame and prosperity, enhances creativity, controls brutal force.

पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां
कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलाम् ।
कथं वा बाहुभ्यामुपयमनकाले पुरभिदा
यदादाय न्यस्तं दृषदि दयमानेन मनसा ॥ ८८॥

Monday, 11 June 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 42


மனம் எனும் கோட்டை | Fortress of the mind


गाम्भीर्यं परिखापदं घनधृतिः प्राकार उद्यद्गुण-
स्तोमश्चाप्तबलं घनेन्द्रियचयो द्वाराणि देहे स्थितः ।
विद्यावस्तुसमृद्धिरित्यखिलसामग्रीसमेते सदा
दुर्गातिप्रियदेव मामकमनोदुर्गे निवासं कुरु ॥ ४२॥