Contact Us

Name

Email *

Message *

Friday, 26 September 2014

அபிராமி அந்தாதி - பாடல் 16 (Abhirami Andhadhi - Verse 16)


16. முக்காலமும் உணரும் திறன் உண்டாக

கிளியே, கிளைஞர் மனத்தே கிடந்து கிளர்ந்து ஒளிரும்
ஒளியே, ஒளிரும் ஒளிக்கு இடமே, எண்ணில் ஒன்றும் இல்லா
வெளியே, வெளி முதல் பூதங்கள் ஆகி விரிந்த அம்மே.
அளியேன் அறிவு அளவிற்கு அளவானது அதிசயமே.

கிளி போன்றவளே! தாயே! உன்னை நினைந்து வழிபடும் அடியார் மனத்தினிலே சுடர் விட்டுப் பிரகாசிக்கும் ஒளியே! அவ்வாறு ஒளிரும் ஒளிக்கு நிலையாக இருப்பவளே! ஒன்றுமே இல்லாத அண்டமாகவும், அவ்வண்டத்தினின்று ஐம்பெரும் பூதங்களாகவும் விரிந்து நின்ற தாயே! எளியேனாகிய என் சிற்றறிவுக்கு நீ எட்டுமாறு நின்றதும் அதிசயமாகும்!

TO OBTAIN CHRONOVISION (The ability to see the past, present, and future)

Kiliye, kilainyar manaththe kidandhu kilarndhu olirum
oliye, olirum olikku idame, ennil onrum illaa
veliye, veli mudhal poodhangal aagi virindha amme!-
aliyen arivu alavirku alavaanadhu adhisayame.

Mother Abhirami! Like a parrot you speak beautiful language. You remain as concentration and enlightenment of the minds of your devotees who are your kith and kin. You are the source of light that brightens the world. On deeper scrutiny , it is clear that you are incomparable with your vast cosmos where there is nothing. All the same, it is quite amazing that I am able to realize you with my little knowledge.Reference: 
http://temple.dinamalar.com/Slogandetails.php?id=542
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0026_01.html
http://sanskritmantras.blogspot.in/2011/01/abirami-andhathi-lyrics-english.html
http://www.articlesbase.com/literature--articles/abhirami-anthathi-561445.html

Thursday, 25 September 2014

Narayaneeyam - Dasakam: 10 (Variety of Creation)

सृष्टि भेदाः  
VARIETY OF CREATION


Dasakam: 010 -- Shlokam: 01
वैकुण्ठ वर्धितबलोऽथ भवत्प्रसादा-
दम्भोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् ।
स्थास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चां
जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् ॥१॥

vaikuNTha vardhita balO(a)tha bhavatprasaadaa-
dambhOjayOnirasR^ijat kila jiivadehaan |
sthaasnuuni bhuuruhamayaani tathaa tirashchaaM
jaatiirmanuShya nivahaanapi deva bhedaan || 1 ||

Oh Lord of Vaikunta ! Due to Thy blessing, God Brahma created varieties of beings, those that grow on earth and are non-moving like trees etc., as well as the moving, like animals of human beings and the various gods like yaksha ,Kinnara in order to provide bodies for all the Jivas who takebirth according to their past Karmas.

Friday, 19 September 2014

The Power of Uchchishta

Sri Bhagavan Nama Bodhendra Saraswati Swamigal
Purushothaman was born in Kanchipuram to pious parents and even as a child, was given in service to the then pontiff of Kanchi Kamakoti Mutt.  He had great love towards his Guru and served him with all faith and sincerity. Later his Guru gave him the sanyasa name of Sri Bhagavan Nama Bodhendra Saraswati Swamigal.

Sri Bodhendra travelled to various villages spreading the greatness of Rama nama (Taraka mantra). Once He went to a village called Perambur near Raja Mannargudi. There he was invited by a couple to their house for bhiksha (partaking food). He initiated them with ‘Rama’ nama and then agreed to visit their house. All arrangements were made in the house for the arrival of Swamiji. The host had a 5 year old son who was deaf and dumb since birth. Since all the householders were busy carefully preparing for Swamiji’s arrival, the child was not fed anything since the morning. He was starving.

Wednesday, 17 September 2014

அபிராமி அந்தாதி - பாடல் 15 (Abhirami Andhadhi - Verse 15)15. பெருஞ்செல்வமும் பேரின்பமும் பெற

தண்ணளிக்கு என்று, முன்னே பல கோடி தவங்கள் செய்வார்,
மண் அளிக்கும் செல்வமோ பெறுவார்? மதி வானவர் தம்
விண் அளிக்கும் செல்வமும் அழியா முத்தி வீடும், அன்றோ?-
பண் அளிக்கும் சொல் பரிமள யாமளைப் பைங்கிளியே.

அன்னையே! அபிராமித் தாயே! இசையை எழுப்பக்கூடிய அழகிய இன்சொல் கூறும் எம் பசுங்கிளியே! நின் திருவருள் நாடிப் பலகோடி தவங்களைச் செய்தவர்கள் இவ்வுலகத்தில் கிடைக்கக் கூடிய செல்வங்களை மட்டுமா பெறுவர்? சிறந்த தேவேந்திரன் ஆட்சி செய்யக்கூடிய விண்ணுலக போகத்தையும் பெறுவர். மற்றும், அழியாத முக்திப் பேற்றையும் அடைவார்கள் அல்லவா!

TO ATTAIN WEALTH AND BLISS

Thannalikku enru, munne pala kodi thavangal seyvaar,
man alikkum selvamo peruvaar? madhi vaanavar tham
vin alikkum selvamum azhiyaa muththi veedum, anro?-
pan alikkum sol parimala yaamalaip paingiliye!

Abhirami! Your devotees are gods, heavenly beings, angels and giants. Meditating on you are the quadri-headed Brahma and Vishnu. You are tethered by the ecstatic Shiva with the rope of affection. In this world, you bless only the people who are devoted to you. Your grace is quite amazing.Reference
http://temple.dinamalar.com/Slogandetails.php?id=542
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0026_01.html
http://sanskritmantras.blogspot.in/2011/01/abirami-andhathi-lyrics-english.html
http://www.articlesbase.com/literature--articles/abhirami-anthathi-561445.html

Narayaneeyam - Dasakam: 9 (Creation of the Universe)

ब्रह्मणः तपः भुवननिर्मितिः च
CREATION OF THE UNIVERSE


Dasakam: 009 -- Shlokam: 01
स्थितस्स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे
कुत: स्विदिदमम्बुधावुदितमित्यनालोकयन् ।
तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्तानन-
श्चतुर्वदनतामगाद्विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् ॥१॥

sthitassa kamalOdbhavastava hi naabhipankeruhe
kutaH svididamambudhaavuditamityanaalOkayan |
tadiikshaNa kutuuhalaat pratidishaM vivR^ittaanana-
shchaturvadanataamagaad vikasadaShTadR^iShTyambujaam || 1 ||

Sitting in the lotus on Thy navel Brahma could not at first discover the source of that lotus.Being eager to know its origin, He was thus endowed with four faces and lotus-like eight beautiful eyes. thereby acquiring four faces with eight eyes like full-blown lotuses.he turned his face on all directions and thereby got four faces with eight eyes.He could not yet find out his origin.

Monday, 15 September 2014

Abhirami Andhadhi & Soundarya Lahari - a comparison


Once Adi Shankara visited Kailash to worship Shiva and Parvathi. There, the Lord gave him a manuscript containing 100 verses which described the many facets of the Goddess, as a gift to him. While Shankara was returning after visiting Kailash, Nandi stopped him on the way. He snatched the manuscript from him, tore it into two, took one part and gave the other to Shankara. Shankara, desolate, ran to Shiva and narrated the incident to him. Shiva, smiling, commanded him to retain the 41 verses with him as the initial part of the 100 verses and then, write an extra 59 verses in praise of the Goddess himself. Thus, verses 1 - 41 are the original work of Lord Shiva, shedding great light on the ancient rituals of Tantra, Yantra and various powerful Mantras. The remaining verses, i.e. 42-100 are composed by Adi Shankara himself, which mainly focuses on the appearance of the Goddess. All the 100 verses are collectively known as 'Soundarya Lahari'.

Friday, 12 September 2014

அபிராமி அந்தாதி - பாடல் 14 (Abhirami Andhadhi - Verse 14)


14. தலைமை பெற

வந்திப்பவர் உன்னை, வானவர் தானவர் ஆனவர்கள்,
சிந்திப்பவர், நல்திசைமுகர் நாரணர், சிந்தையுள்ளே
பந்திப்பவர், அழியாப் பரமானந்தர், பாரில் உன்னைச்
சந்திப்பவர்க்கு எளிதாம் எம்பிராட்டி. நின் தண்ணளியே

ஏ அபிராமி அன்னையே! உன்னை வணங்குபவர்கள் தேவர்கள், அசுரர்கள், மற்றும் உன்னை விரும்பிப் பல காலமும் தொழும் அடியார்கள்! நான்கு முகங்களையுடைய பிரம்மனும் விஷ்ணுவுமே உன்னைச் சிந்திப்பவர்கள்! நின்னை மனத்திற்கு கட்டுப்படுத்தியவர் என்றும் அழியாத பரமானந்த நாதனாகிய சிவபெருமானே! இவர்களைக் காட்டிலும் உலகத்தில் நின்னைத் தரிசனம் செய்வார்க்கே நீ எளிதில் அருள் புரிகின்றாய். என் தாயே! உன் கருணைதான் என்னே! வியத்தற்குரிய தன்மையது!

TO ATTAIN CHIEFDOM

Vandhippavar unnai, vaanavar thaanavar aanavargal;
sindhippavar, naldhisaimugaa naaranar; sindhaiyulle
pandhippavar, azhiyaap paramaanandhar; paaril unnaich
sandhippavarkku elidhaam embiraatti! nin thannaliye.

Abhirami you are the full blossomed flower! You have created all the fourteen worlds and similarly you protect them also. You are elder to the Blue -Necked Shiva and you are younger sister to the Ever-Youthful Vishnu. You have done great penance. Would it be proper to accept any other god?Reference
http://temple.dinamalar.com/Slogandetails.php?id=542
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0026_01.html
http://sanskritmantras.blogspot.in/2011/01/abirami-andhathi-lyrics-english.html
http://www.articlesbase.com/literature--articles/abhirami-anthathi-561445.html

Thursday, 11 September 2014

Narayaneeyam - Dasakam: 8 (The Deluge)

 नैमित्तिक प्रलयः नाभि कमलात् ब्रह्मणः आविर्भावः च
THE DELUGE


Before creation took place we had a concept of TIME, as it is computed in our Puranas.  360 human years constitute one year for the Gods (Divine year or "Divya Varsha").  12,000 such divine years form a "Chatur Yuga"or "Maha Yuga" A "Chatur Yuga" or "Mahayuga"consists of four Yugas (ages) put together. The four yugas are: Krita Yuga--4800 divine years,Treta Yuga--3600 divine years, Dwapara Yuga--2400 divine years and Kali Yuga--1200 divine years.  Total = 12,000 divine years with 43,20,000 human years. 71 such Maha Yugas/Chatur Yugas make a "MANVANTARA".  14 such Manvantaras are clubbed together to form a "KALPA".  We are today living in the seventh Manvantara, known as "Vaivaswata Manvantara".  The 14 Manvantaras that go into the making of a Kalpa constitute just one day for Brahma. Brahma is our mythological God of creation. At the end of his day, Brahma goes to sleep during his night.  His night extends for the same period as his day, i.e. the same time for a Kalpa.  During this night, there is no 'creation' activity and it is called a "Naimittika Pralaya". Brahma gets up again for his next day or Kalpa. 360 such days or Kalpas of Brahma make one year for him.  In this manner a Brahma lives for his 100 years.

Before Creation started, there was Mahapralaya or the Great Deluge. During this period, there was no Universe.  At the end of the Pralaya lasting for 100 years of Brahma, there was a will for Creation.

Friday, 5 September 2014

அபிராமி அந்தாதி - பாடல் 13 (Abhirami Andhadhi - Verse 13)


13. வைராக்கிய நிலை எய்த

பூத்தவளே, புவனம் பதினான்கையும். பூத்தவண்ணம்
காத்தவளே. பின் கரந்தவளே. கறைக்கண்டனுக்கு
மூத்தவளே. என்றும்மூவா முகுந்தற்கு இளையவளே.
மாத்தவளே. உன்னை அன்றி மற்று ஓர் தெய்வம் வந்திப்பதே?

உலகம் பதினான்கையும் பெற்றவளே! எப்படிப் பெற்றாயோ, அப்படியே உலகத்தைக் காப்பவளே! பின்பு ஏதோ ஒரு காரணம் கருதி, உலகத்தை உன்னில் அடக்கிக் கொண்டவளே! கறைக் கண்டனுக்கு (ஆலகால விஷத்தை உண்டதால் கறை எனப்பட்டது) மூத்தவளே! (ஆதி சக்தியிலிருந்தே சிவன், பிரம்மா, விஷ்ணு முதலானோர் தோன்றினார்கள் என்பது வரலாறு) என்றும் சீர் இளமை பொருந்திய திருமாலுக்குத் தங்கையே! அருந்தவத்தின் தலைவியே! அபிராமி அன்னையே! உன்னையன்றி மற்றொரு தெய்வத்தை வணங்கேன்.

FOR DETERMINATION IN BHAKTI
 
Pooththavale, puvanam padhinaan_gaiyum! pooththavannam
kaaththavale! pin karandhavale! karaikkandanukku
mooththavale! enrummoovaa mugundharku ilaiyavale!
maaththavale! unnai anri marru or theyvam vandhippadhe?

Abhirami! You are the beautiful Green hued parrot capable of speaking musical and sweet words to the listeners. Those who have been deeply devoted to you and sought your blessings in their previous births are now in this birth born as kings and they are blessed with other boons wished very much by people in this earthly world such devotees will also get the heavenly bliss and prosperity and salvation from birth and death cycles.Reference
http://temple.dinamalar.com/Slogandetails.php?id=542
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0026_01.html
http://sanskritmantras.blogspot.in/2011/01/abirami-andhathi-lyrics-english.html
http://www.articlesbase.com/literature--articles/abhirami-anthathi-561445.html

Narayaneeyam - Dasakam: 7 (Birth of Hiranyagarba)

ब्रह्मणः तपः वैकुण्ठ दर्शनं च
BIRTH OF HIRANYAGARBADasakam: 007 -- Shlokam: 01
एवं देव चतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जात: पुन-
स्तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयम् ।
यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिलत्रैलोक्यजीवात्मकं
योऽभूत् स्फीतरजोविकारविकसन्नानासिसृक्षारस: ॥१॥

evaM deva chaturdashaatmaka jagadruupeNa jaataH punaH
tasyOrdhvaM khalu satyalOkanilaye jaatO(a)si dhaataa svayam |
yaM shamsanti hiraNyagarbhamakhila trailOkya jiivaatmakaM
yO(a)bhuut sphiitarajO vikaara vikasannaanaa sisR^ikshaarasaH || 1 ||

Oh Guruvayurappa ! Thou who manifested in the form of the fourteen worlds, again by Thy own will, manifested as Brahma, in Satyaloka which is the highest and loftiest of all the worlds.This Brahma is known as Hiranya Garbh (the golden egg) the cosmic intelligence of all the beings of the three worlds. With the upsurge of Rajoguna, Thou as this Hiranya Garbha became desirous of creating various beings.

Tuesday, 2 September 2014

Narmada Banalingam

Sri Brahadheeswarar - Thanjavur Big Temple (One of the biggest banalingam)The Bana Lingam is a most Sacred Symbol and Divine Energy Tool, both in the ancient and in this modern world and it comes with the loftiest frequency of vibrations (compared to any stone on Earth) and appears from only one place on the entire Planet of Earth - in the cradles of Holy River Narmada. The Bana Lingas are Swayambhu Shiva Lingas that have taken shape in the Sacred Narmada River, in the Central Western part of India. This is why the Bana Lingams are also known as the Narmada Banalingas or Narmadeshwar Shiva Lingas.

The Sacred Narmada River is one of the Sapta Gangas - Seven Holy Rivers of India. The Hindustani Legends identify it with “Reva” of epic celebrity, which is described as the “sweat” flowing out of Lord Shiva’s own body when he performed his Cosmic Dance “Thandhava” and therefore considered as holiest of rivers. It’s waters are of such purifying quality that the polluted River Ganges makes an yearly visit to the Narmada in the form of a black cow or a dark woman for a purifying dip in the Sacred Narmada River, to cleanse her collected sins ! On the river bank of the Narmada is the Omkareshwar, the most famous among the twelve Jyothirlingas.